Pojišťovací makléř HV Group
Pojišťovací makléř HV Group
pro společné chvíle bez starostí

Životní pojištěnípro společné chvíle bez starostí

Životní pojištění

Základním principem životního pojištění je ochrana nás a našich blízkých před dopady různých rizik, která mohou negativně ovlivnit náš budoucí život. Zejména to jsou rizika ohrožující náš život a naše zdraví. Životním pojištěním samozřejmě nezamezíme vzniku těchto nahodilých událostí, avšak pomůže nám překonat těžké období z hlediska finančního hlediska. Nad tímto pojištěním by se měl zamyslet jednak každý, na jehož výdělku jsou závislé životy rodiny či blízkých, ale i ten, kdo nechce finančně zatěžovat své blízké při vlastním poranění, kdy bude třeba, aby o něj pečovali. Dle účelu životního pojištění jej můžeme rozdělit do jednotlivých kategorií.

Druhy životního pojištění

Rizikové životní pojištění

Tento druh životního pojištění je zaměřen na pojištění proti zdravotním rizikům, která Vás po celý Váš život ohrožují. Není zde žádná spořící složka, tedy si nevytváříte finanční rezervu. Základním pojištěním je pojištění na smrt, avšak je zde možná velká řada připojištění (viz níže). Hlavním principem je finanční pomoc v případě, že se Vám něco stane. Tento typ pojištění je také často nezbytný při čerpání hypotéky či úvěru.

Pojišťovna vyplácí peníze tehdy, když dojde k naplnění rizika, na které jste pojištěni.

Investiční životní pojištění

Toto pojištění obsahuje v zásadě dvě složky, kdy první je riziková, tedy klient se zde může zpravidla pojistit proti obdobným rizikům jako v čistě rizikovém životním pojištění. Druhá složka je investiční. Tato složka slouží ke spoření a tvoření finanční rezervy. Míra zhodnocení Vašich investovaných prostředků není garantována a výsledné zhodnocení (či znehodnocení) je závislé na tom, jak si vede Vámi zvolené investiční portfolio. Klient si při sjednání tohoto pojištění volí, zda chce konzervativní, vyváženou či dynamickou investiční strategii, kdy zvolené strategii odpovídá předpokládaná míra zhodnocení.

Kapitálové životní pojištění

Tento produkt je velice podobný investičnímu životnímu pojištění, tedy i zde se jedná o produkt tvořící finanční rezervu a zároveň si zde klient může připojistit různá rizika (vypsaná níže). Hlavním rozdílem však je, že u kapitálového životního pojištění je garantované zhodnocení finančních prostředků. Toto pojištění se v základu sjednává na tzv. smrt nebo dožití. V praxi jsou tedy peníze vyplaceny pojištěnému v případě, že se dožije konce pojištění, nebo jsou vyplaceny obmyšlené osobě v případě smrti pojištěného.

Dětské životní pojištění

Tento pro děti speciálně vytvořený produkt se zaměřuje především na pojištění proti dětským nemocem, pojištění proti úrazům a trvalým následkům. Sjednává se do doby, než děti dospějí, tedy do 18 – 25 let. Nabídka možných pojistitelných rizik se liší dle zvolené pojišťovny.

Nejčastější připojistitelná rizika životního pojištění

Smrt

Pojištění na smrt je jedním ze základních připojištění (kromě toho, že většinou jde i o hlavní složku pojištění). Riziko se dá nastavit na: smrt z jakékoliv příčiny, smrt úrazem a smrt v dopravním prostředku.

Invalidita

Jestliže je klient pojištěn proti tomuto riziku a je stanoven určitý stupeň invalidity, začíná pojišťovna vyplácet peníze. U tohoto pojištění stanovujete, na jaké stupně invalidity se chcete pojistit a také na způsob vyplacení pojistného. Jedním způsobem je jednorázová výplata vyšší částky a druhým pravidelný roční důchod.

Denní odškodné

V případě, že dojde k úrazu, který je jmenován v hodnotící tabulce pojišťovny, je vyplacena v pojistné smlouvě sjednána denní dávka vynásobena průměrnou délkou léčby. U tohoto produktu se také objevuje již zmiňovaná progrese, kterou se dále také násobí výsledné pojistné.

Pracovní neschopnost

Dostane-li se pojištěný následkem nemoci či úrazu do pracovní neschopnosti, je mu za každý den vyplacena sjednaná denní dávka. U tohoto pojištění se sjednává tzv. odkladná doba, pojistné plnění je vypláceno až po uplynutí této odkladné doby.

Trvalé následky úrazu

V případě, že se Vám stane úraz, který zanechá trvalé následky, pojišťovna Vám vyplatí pojistné plnění. Výše pojistného plnění se stanovuje dle tabulek vydaných pojišťovnou, kdy každý typ zranění je specifikován a je ohodnocen procentem (tedy kolik procent z Vámi sjednané pojistné částky při pojistné události obdržíte). U tohoto produktu většina pojišťoven uplatňuje tzv. progresi. To znamená, že čím závažnější zranění se stane, tolikanásobně vyšší plnění pojišťovna poskytne.

Závažné nemoci

Seznam pojištěných nemocí se u jednotlivých pojišťoven různí. V případě, že se u klienta projeví tato nemoc je vyplacena buď sjednaná jednorázová pojistná částka, nebo je mu placen roční důchod. Výčet pojištěných nemocí je možné nalézt vždy v pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven.

Hospitalizace

Tento produkt se dá sjednat buď jen na hospitalizaci v případě úrazu, nebo i nemoci. V případě, že je klient hospitalizován, vzniká mu nárok na finanční náhradu ve výši délky pobytu v nemocnici násobeného sjednanou výši denní dávky při hospitalizaci.